Thanh toán – Payment


1. Paypal:

Paypal Email:   tienthien94@gmail.com
Paypal Link:     paypal.com/paypalme/tienthien


2. Western Union:

Account Number:   237451259
Account Name:   NGUYEN TIEN THIEN
SWIFT Code:   ASCBVNVX
Bank:   ASIA COMMERCIAL BANK
Address:   442, NGUYEN THI MINH KHAI STREET, DISTRICT 3
City:   HO CHI MINH CITY
Zipcode:   700000
Contry:   VIETNAM


3. Ngân hàng Vietcombank:

STK :  1017 599 502
Người thụ hưởng :   NGUYEN TIEN THIEN
Ngân hàng :   Vietcombank – Chi nhánh Bắc Sài Gòn


📢📢 After payment, please contact me via :

📢📢 Vui lòng liên hệ sau khi đã thanh toán:

error: